MÜNHAL DUYURUSU

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI İLK ATAMA KADROSU MÜNHAL İLANI DUYURUSU

          Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Şube ve Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen münhal kadroya sınavla personel alınacaktır.

 

A.MÜNHAL İLAN EDİLEN KADRO

Sivil Savunma İdare Memuru.

B.MÜNHAL İLAN EDİLEN KADRO SAYISI

İki (2) kişi.

C.MÜNHAL İLAN EDİLEN KADRONUN HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı :İdare Memuru

 

Hizmet Sınıfı :Sivil Savunma İdari Hizmetler Sınıfı

 

Derecesi :IV (İlk Atanma Yeri)

 

Kadro Sayısı :13 (Onüç)

 

Maaşı :Barem 10-11-12 (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 9)

 

Ç. MÜNHAL İLAN EDİLEN KADRONUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

1.Sivil Savunma Teşkilatının görev ve sorumluluk sahasına giren emir, talimat, yönetmelik ve tüzüklerle belirtilen Sivil Savunma görevlerini yapar.

2.Amirlerinin vereceği yönergeye uygun olarak konferans ve eğitim yapar ve yaptırır.

3.Haberleşme, yayım, ikaz ve alarm, tahliye ve seyrekleştirme, şehir, kasaba ve köylerdeki tesis ve teşkillerin sivil savunma yönünden tertip ve tanzimi,

   koruyucu ve kurtarıcı önlemlerle ilgili faaliyetlerin icrasında bağlı olduğu amirliklerce verilecek görevleri yapar.

4.Fikri ve bedeni kabiliyetine uygun verilecek diğer Sivil Savunma görevlerini yapar.

 

D.MÜNHAL KADROYA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

1.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak.

2.18 yaşını bitirmiş olmak.

3.Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasası’nda öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşullarını taşımak.

4.Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık,

   irtikâp, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olmamış olmak.

5.Erkek adaylar için yurt ödevi (Mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak.

6.Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu hizmetinden azledilmemiş olmak (Görevden uzaklaştırılmamış olmak).

 

E. MÜNHAL İLAN EDİLEN KADRODA ARANAN NİTELİKLER

1.Bir üniversite veya dört yıllık dengi bir yüksek okul bitirmiş olmak,

2.Sivil Savunma konularında bilgi sahibi olmak,

3.Sivil Savunma Teşkilatı Atama ve Disiplin Komisyonunca yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

4.Geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılacaktır.

 

F. MÜNHAL İLAN EDİLEN KADROYA MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Başvuru formu

2.KKTC Kimlik kartı (Aslı ve fotokopisi)

3.Mezun olduğu okulun diploması veya çıkış belgesi (Aslı ve onaylanmış fotokopisi)

4.4x6cm ebadında bir adet fotoğraf (Son üç aylık dönemde çekilmiş olacak)

5. Erkek adaylar için terhis belgesi (Aslı ve onaylanmış fotokopisi)

6.Sürüş ehliyeti (Aslı ve fotokopisi)

 

Not: Başvuru için istenilen belgelerin asılları, başvuru sırasında görülüp iade edilecektir.


 

G. BAŞVURULAR

1.Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan; 02 Kasım – 16 Kasım 2018 (Her iki tarih dahil) tarihleri arasında, mesai günlerinde, saat 08.00-12.30/13.00-16.00, Perşembe günleri ise saat 17.00’a kadar şahsen müracaat kabul edilecektir.

2.Adayların başvuruları, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Yenişehir-Lefkoşa adresindeki Personel ve İdari Şube Müdürlüğünden veya Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Web sayfasından (www.sivilsavunmakktc.com) temin edilecek dilekçe formlarını doldurmak suretiyle şahsen yapılmalıdır. Belirtilen tarihten sonra müracaat kabul edilmeyecektir. 

 

Ğ. SINAV YÖNTEMİ VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Münhal ilan edilen IV. Derece idare memuru kadrosu sınavları üç aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. 

1.Yazılı Yarışma Sınavı

a.Yazılı yarışma sınavı her soru 2 puan değerinde toplam 50 (elli) sorudan olacak şekilde, çoktan seçmeli olarak hazırlanacaktır.

b.Yazılı Yarışma sınavında, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

c.Yazılı yarışma Sınavı soruları; KKTC Anayasası, Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası, 3/1972 sayılı Sivil Savunma Yasası, 2/1980 sayılı Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasası, Sivil Savunma Teşkilat, Donatım ve Tedbirler Tüzüğü, genel kültür ve güncel konulardan seçilecek ve sınav süresi 75 dakika olacaktır.

ç. Adayların yazılı yarışma sınavında başarılı olabilmesi için 50 veya üzerinde puan alması gerekmektedir. 50 veya üzerinde puan alan ilk 18 aday ile en alt puanda eşitlik olması halinde aynı puanı alan tüm adaylar, sınavın ikinci aşaması olan bedeni kabiliyet sınavına girmeye hak kazanacaktır.   

d.Yazılı sınav zamanı ve yeri;

    Sınav Tarihi   : 01 Aralık 2018, Cumartesi

    Sınav Saati    : 14.00 - 15.15

    Sınav Yeri      : Atatürk Meslek Lisesi, Yenişehir/Lefkoşa 

e.Adaylar yazılı yarışma sınavına girerken beraberlerinde kimliklerini ispatlayıcı KKTC kimlik kartı veya sürüş ehliyeti getirmek ve ibraz etmek zorundadır.

f.Adaylar yazılı yarışma sınavına gelirken beraberlerinde kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, tükenmez kalem bulunduracaklardır. Adaylar yanlarındaki cep telefonu ve iPad gibi cihazları girişte salon görevlisine teslim edecek ve gerekli kontrollerin yapılabilmesi amacıyla sınavın başlama saatinden en az 30 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır.

g.Sınavın başlama saatinden sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

h.Yazılı yarışma sınavında uyulacak kurallar sınavın yapılacağı gün, sınav salonunda adaylara duyurulacaktır. 

2.Bedeni Kabiliyet Sınavı

a.Bedeni Kabiliyet Sınavı, 400 m. koşu, uzun atlama, mekik ve şınav hareketlerinden oluşacaktır. b.Sınavın erkek ve bayan adaylara yönelik puanlama esasları, sınavın yapılacağı tarih ve yer ile sınavın uygulanmasına yönelik kurallar ile diğer detaylar yazılı sınav sonuçları ile birlikte Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Web sayfasından (www.sivilsavunmakktc.com) duyurulacaktır. 

c.Bedeni Kabiliyet Sınavına girecek adaylar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden aldıkları ‘Sağlık Kurulu Raporunu’ (Sağlıklıdır belgesi) sınav günü beraberlerinde getirmek zorundadır.

ç.Yazılı yarışma sınavından alınacak puanın %70’i ile bedeni kabiliyet sınavından alınacak puanın      % 30’un toplamı ‘Yazılı Yarışma ve Bedeni Kabiliyet Sınav Ortalamasını’ oluşturacaktır. Yazılı yarışma ve bedeni kabiliyet Sınavında en yüksek ortalama puanı alan münhal sayısının üç katı aday (Altı kişi) ile en alt puanda eşitlik olması halinde aynı puanı alan tüm adaylar mülakata (Sözlü sınava) katılmaya hak kazanacaktır.

  

3.Mülakat (Sözlü Sınav)

a.Mülakatın yeri, tarihi ve saati, Bedeni Kabiliyet Sınavı sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. 

b.Mülakata girmeye hak kazanan adaylar, mülakat günü gelirken beraberlerinde, Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak ‘Karakter Belgesini’ getirmek zorundadır.

c.Mülakat (Sözlü sınav) Sivil Savunma Teşkilatı Atama ve Disiplin Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecektir.  

 

4.Değerlendirme

a.Yazılı yarışma sınavından alınacak puanın %70’i ile bedeni kabiliyet sınavından alınacak puanın % 30’u, ‘Yazılı Yarışma ve Bedeni Kabiliyet Sınav Ortalamasını’ oluşturacaktır.

b.Yazılı ve bedeni kabiliyet sınav ortalamasının %80’i ile mülakatta alınan puanın %20’sinin toplanmasıyla, adayın Başarı Puanı’ belirlenecek ve en yüksek başarı puanına sahip iki (2) aday başarılı addedilecektir.

 

H. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZLAR

a.IV.Derece İdare Memuru Kadrosu için yapılacak sınavlar ile detaylı bilgiler ve sınav sonuçları, sınavların yapıldığı gün içerisinde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Web sayfasından (www.sivilsavunmakktc.com) aday numarası ile duyurulacak, adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

b.Yapılacak sınavlara yönelik itirazlar, sınavın gerçekleşmesini takip eden iki (2) iş günü içerisinde yapılmalıdır. Kesin başarı listeleri, itirazların değerlendirilmesini müteakip iki iş günü sonrası yayınlanacaktır.

 Müracaat edecek adaylar için daha fazla bilgi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Yenişehir-Lefkoşa adresindeki Personel ve İdari Şube Müdürlüğünden şahsen edinilebilecektir.

 

 

 SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI

ATAMA VE DİSİPLİN KOMİSYONU

BAŞKANLIĞI

Müracaat Formu